thongtinphapluatdansu.edu.vn
QUYỀN RIÊNG TƯ TRÊN MẠNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
GS. PHAN DƯƠNG HIỆU – Đại học Limoges, Pháp Trong một thế giới nhiều biến động, thì “lòng tin” là một yếu tố vô cùng quan trọng, là cơ sở thiết yếu cho sự phát triển. Việc trợ giúp bảo vệ thông tin cá nhân, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải đạt …