thongtinphapluatdansu.edu.vn
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHẾ ĐỊNH VỀ CÔNG TY HỢP VỐN CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NGUYỄN VĂN LÂM – Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty hợp vốn cổ phần được hiểu là một loại công ty kết hợp giữa công ty hợp vốn đơn giản và công ty cổ phần. Công ty có hai loại thành viên là: Thành viên hợp danh (thành viên nhận vốn) có cổ …