thongtinphapluatdansu.edu.vn
QUY CHẾ QUỐC TẾ CỦA NGHỆ SỸ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Thời gian qua, ở Việt Nam còn có những tranh luận về việc áp dụng Quy chế nghệ sỹ biểu diễn chuyên nghiệp, Civillawinfor xin trân trọng giới thiệu một cách tiếp cận về vấn đề này để các bạn tham khảo. SUZANNE CAPIAU – Luật sư Đoàn Luật sư Bruxelles, Giáo sư Trường Đại …