thongtinphapluatdansu.edu.vn
TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CÁC NGUYÊN TẮC PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG ASEAN (HOẶC CHÂU Á) - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. ROLAND AMOUSSOU-GÚENOUS – Chuyên viên hợp tác pháp luật khu vực ASEAN, Đại sứ quán Pháp tại Thái Lan, giảng viên Viện Công nghệ Châu á (AIT), Băng Cốc, Thái Lan Phần mở đầu Sự phát triển của các quốc gia Đông Nam Á với vai trò là những tác nhân quan trọng …