thongtinphapluatdansu.edu.vn
ỨNG XỬ VỚI KHÁC BIỆT/ NGƯỜI “KHÁC LẠ”: Quan điểm của cộng đồng dân tộc thiểu số về người có xu hướng tính dục và bản dạng giới thiểu số - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ĐỖ QUỲNH ANH, TRẦN NGỌC LINH & HOÀNG NGỌC AN Cách tiếp cận của nghiên cứu Khái niệm về “căn tính” trong Nhân học Các nhóm phân loại con người theo các đặc tính (traits) và căn tính (identities) không được tạo ra bởi tự nhiên mà được con người tạo ra để đơn giản …