thongtinphapluatdansu.edu.vn
BÀN VỀ ĐỊNH CHẾ ÁN LỆ - NHẰM ÁP DỤNG VÀO VIỆT NAM (Phần 2) - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
MURAKAMI KEIICHI & ENDO KENJI – Chuyên gia Jica tại Việt Nam I. Đặt vấn đề 1. Trong định chế án lệ được đưa vào áp dụng ở Việt Nam hiện nay (Nghị quyết ngày 28/10/2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và …