thongtinphapluatdansu.edu.vn
CHẾ ĐỊNH CHIẾM HỮU TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NGUYỄN HUY TỬ QUÂN Mở đầu Chiếm hữu là một chế định quan trọng trong Luật Dân sự, được pháp điển trong nhiều bộ luật dân sự các quốc gia trên thế giới, mà sớm nhất phải kể đến Luật La Mã. Chế định chiếm hữu trong luật La Mã đã có những ảnh hưởng …