thongtinphapluatdansu.edu.vn
PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH VÀ BỘ LUẬT DÂN SỰ PHÁP - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
GS. FRANCOISE DEKEUWER-DEOSEZ – Trưởng khoa Khoa Khoa học Pháp lý, Chính trị và Xã hội, Trường Đại học Lille II Cộng hòa Pháp Tóm tắt: Bộ luật dân sự 1804, cũng như Bộ luật dân sự hiện nay, là cơ sở để bảo đảm quyền cá nhân, là cơ sở pháp luật về hôn …