thongtinphapluatdansu.edu.vn
SO SÁNH CHẾ ĐỊNH BẢO LÃNH TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 VÀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỘNG HÒA PHÁP - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. ĐOÀN THỊ PHƯƠNG DIỆP & TS. DƯƠNG KIM THẾ NGUYÊN 1. Khái niệm bảo lãnh trong luật Việt Nam và pháp luật Pháp 1.1 Khái niệm bảo lãnh Bảo lãnh được định nghĩa là “Các thoả thuận mà theo đó, một người có nghĩa vụ bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của …