thongtinphapluatdansu.edu.vn
BÁO CÁO MÔ HÌNH CƠ QUAN CẠNH TRANH - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
BỘ CÔNG THƯƠNG A. Các yêu cầu đối với một cơ quan cạnh tranh hiệu quả 1. Yêu cầu về tính độc lập Qua thực tế nghiên cứu các mô hình cơ quan cạnh tranh các nước, nhìn chung cơ quan cạnh tranh đều mang tính “lưỡng tính” hay bản chất là “hành chính bán …