thongtinphapluatdansu.edu.vn
KINH TẾ TRI THỨC VÀ CON ĐƯỜNG HỘI NHẬP CỦA CHÚNG TA - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
GS. PHAN ĐÌNH DIỆU – Đại học Quốc gia Hà nội Sinh thời, Norbert Wiener, cha đẻ của Điều khiển học (Cybernetics) đã dự báo: “Chúng ta đang làm biến đổi môi trường của ta tận gốc rễ đến mức rồi ta phải tự biến đổi chính mình để tồn tại được trong môi trường …