thongtinphapluatdansu.edu.vn
QUYỀN CON NGƯỜI VÀ GIỚI HẠN TỰ DO HỢP ĐỒNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. NGUYỄN THỊ THU TRANG I. Quyền con người và giới hạn tự do thỏa thuận nội dung hợp đồng Tự do ý chí là nền tảng hình của hợp đồng. Không có tự do ý chí không thể hình thành quan hệ hợp đồng và ngược lại, ‘tự do ý chí có vai trò …