thongtinphapluatdansu.edu.vn
QUYỂN IV. BỘ LUẬT DÂN SỰ CỘNG HÒA PHÁP - CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Quyển IV. BỘ LUẬT DÂN SỰ CỘNG HÒA PHÁP CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ Điều 2284. Người nào bị ràng buộc vào một nghĩa vụ cá nhân thì phải thực hiện nghĩa vụ đó bằng tất cả tài sản của mình, bao gồm động sản và bất động sản, hiện có và sẽ …