thongtinphapluatdansu.edu.vn
LUẬT MẪU VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ CHÚ GIẢI CỦA BAN THƯ KÝ ỦY BAN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA LIÊN HỢP QUỐC - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
BẢN DỊCH CỦA NHÀ PHÁP LUẬT VIỆT – PHÁP (Luật Ngày 21/06/1985, Phiên bản với các sửa đổi, bổ sung được thông qua ngày 07/7/2006) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng[1] 1. Luật này quy định về trọng tài thương mại[2] quốc tế. Luật này không ảnh hưởng đến bất …