thongtinphapluatdansu.edu.vn
CÔNG VĂN SỐ 5749/CT-TNCN NGÀY 05 THÁNG 2 NĂM 2018 CỦA CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2017 VÀ CẤP MÃ SỐ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Kính gửi: – Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, đoàn thể; – Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. – Cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công Thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Quản lý thuế và các văn …