thongtinphapluatdansu.edu.vn
GIAO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN CHO NGƯỜI ĐƯỢC GIAO NUÔI DƯỠNG - MỘT SỐ BẤT CẬP TỪ THỰC TIỄN THI HÀNH - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. HOÀNG THỊ THANH HOA – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Xuyên, Hà Nội Giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định là một loại việc thi hành án đặc thù của các vụ án hôn nhân và gia đình. Trong bối cảnh …