thongtinphapluatdansu.edu.vn
CHUYỂN NHƯỢNG SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ LÀ ĐẤT Ở CHƯA CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PGS.TS. PHAN TRUNG HIỀN – Phó trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ LS. PHẠM HỒNG DU – Đoàn Luật sư, Thành phố Cần Thơ 1. Tái định cư và suất tái định cư là đất ở Cho đến nay, mặc dù cụm từ “tái định cư” đã được sử dụng lần đầu tiên …