thongtinphapluatdansu.edu.vn
MỘT SỐ VẤN ĐỀ XUNG QUANH TÍCH TỤ, TẬP TRUNG RUỘNG ĐẤT - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NGUYỄN VĂN TIẾN – Ban Kinh tế Trung ương Một trong những đặc trưng cơ bản của đầu tư vào nông nghiệp là thu hồi vốn chậm, nhiều rủi ro, lợi thế sản xuất theo quy mô trong nông nghiệp bị hạn chế hơn so với sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Vì vậy tích …