thongtinphapluatdansu.edu.vn
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NHÀ CỬA, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÁC GÂY RA – DƯỚI GÓC NHÌN SO SÁNH - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. VŨ THỊ LAN HƯƠNG – Khoa Luật, Đại học Lao động – Xã hội Ngay từ thời La Mã cổ đại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại (BTTH) do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra đã được các học giả La Mã đề cập đến thông qua quy định về tố …