thongtinphapluatdansu.edu.vn
CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN VIỆT NAM – TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. ĐỖ THỊ HÀ THƯƠNG – Đại học Ngân hàng TP.HCM THS. TRẦN NGUYỄN CẨM LAI – Đại học Công nghệ Sài Gòn 1. Đặt vấn đề Hoạt động theo nguyên tắc chủ yếu không vì mục tiêu lợi nhuận; công khai minh bạch trong hoạt động mua, xử lý nợ xấu, Công ty Quản …