thongtinphapluatdansu.edu.vn
KINH NGHIỆM XÉT XỬ ÁN LAO ĐỘNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TÒA LAO ĐỘNG, TAND TP.HCM Từ năm 1994 đến nay, Bộ luật Lao động đã được ban hành 2 lần vào năm 1994 (được sửa đổi 3 lần vào các năm 2002, 2006 và 2007) và năm 2012, nhưng Hội đồng Thẩm phán -TANDTC chưa ban hành Nghị quyết nào hướng dẫn xét xử tranh …