thongtinphapluatdansu.edu.vn
QUẢN LÝ RỦI RO PHÁP LÝ KHI CHO VAY VÀ NHẬN THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TRONG KHU CÔNG NGHIỆP - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. BÙI ĐỨC GIANG – Đại học Paris 2, Cộng hòa Pháp Trong thực tế cấp tín dụng hiện nay, việc tài trợ vốn có bảo đảm bằng bất động sản cho các dự án trong các khu công nghiệp ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, do khuôn khổ pháp lý về thuê đất khu …