thongtinphapluatdansu.edu.vn
SỨC MẠNH MỀM CỦA VIỆT NAM VÀ ASEAN ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LÊ VĨNH TRƯƠNG I. Tổng quan về sức mạnh mềm Sức mạnh mềm có ba trụ cột văn hóa, giá trị, định hướng (thể chế và phương hướng) ứng với lịch sử, các giá trị hiện tại và sự dấn bước đến tương lai của một dân tộc trong hình thành và phát triển, trong …