thongtinphapluatdansu.edu.vn
QUẢN LÝ VĨ MÔ RUỘNG ĐẤT VIỆT NAM THẾ KỶ XIX – XX, MỘT CÁCH NHÌN VỀ QUÁ KHỨ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PGS. VŨ HUY PHÚC – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Vấn đề ruộng đất gắn liền với vấn đề nông dân và nông nghiệp. Vi vậy, việc quản lý ruộng đất là nhân tố tác động, thậm chí quyết định mạnh mẽ đến đến người nông dân cũng như nền sản …