thongtinphapluatdansu.edu.vn
PHÁP QUYỀN HAY PHÁP TRỊ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NGUYỄN SỸ DŨNG Nếu chúng ta quan niệm pháp quyền là “rule of law” và pháp trị là “rule by law”, thì pháp quyền là sự cai trị của pháp luật và pháp trị là sự cai trị bằng pháp luật. Pháp quyền là sáng tạo của người Anh, bắt nguồn từ Đại hiến chương …