thongtinphapluatdansu.edu.vn
MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ BẢO ĐẢM BÍ MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NGUYỄN THỊ KIM THOA – Trường Đại học Ngân hàng tp. HCM Đảm bảo bí mật thông tin khách hàng là một trong các vấn đề mang tính “sống còn” trong kế hoạch phát triển kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD). Trên thực tế, việc rò rỉ thông tin khách hàng …