thongtinphapluatdansu.edu.vn
PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
HOÀNG ĐỨC CƯỜNG - Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 43 1. Lược sử pháp nhân thương mại ở Việt Nam Các văn bản quy phạm pháp luật trước đây của Nhà nước ta đã mô tả các dấu hiệu của pháp nhân như tại Thông tư số 525 ngày 26//3/1975 của Trọng tài …