thongtinphapluatdansu.edu.vn
LUẬT BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CỦA NHẬT BẢN (Bản dịch trên COV.GOV.VN) - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Phần 1. QUY ĐỊNH CHUNG Chương 1. Những nguyên tắc căn bản (Mục đích) Điều 1. Luật này qui định quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm cũng như cuộc biểu diễn, bản ghi âm, phát sóng hoặc truyền đạt bằng phương tiện hữu tuyến, quan tâm chú ý đến việc …