thongtinphapluatdansu.edu.vn
QUYỀN CHỦ SỞ HỮU VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PHẠM DUY KHÁNH Tình hình thực hiện quyền chủ sở hữu và công khai tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước đang có những chuyển biến tích cực cả về khuôn khổ pháp lý và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, để …