thongtinphapluatdansu.edu.vn
CHẾ TÀI DÂN SỰ ÁP DỤNG CHO HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NGUYỄN LAN ANH – Khoa Luật, Đại học Ngoại thương Hà Nội Trong hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cần được coi là hành vi xâm phạm cả lợi ích tư và lợi ích chung của xã hội. Vì vậy, chủ thể …