thongtinphapluatdansu.edu.vn
PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. BÙI ĐỨC GIANG – Tập đoàn Rent-A-Port Vietnam Trong hoạt động ngân hàng và thương mại quốc tế, việc ngân hàng Việt Nam phát hành bảo lãnh cho bên thụ hưởng là tổ chức hay cá nhân nước ngoài đã trở nên khá phổ biến trong thực tế. Cùng với xu hướng hội nhập …