thongtinphapluatdansu.edu.vn
PRAEDIALES SERVITUDES HAY LÀ QUYỀN HƯỞNG DỤNG ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ THEO PHÁP LUẬT LA MÃ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Lê Nguyễn Gia Thiện Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM Nguyễn Thị Thùy Linh Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam Pháp luật La Mã thượng tôn và bảo vệ tuyệt đối quyền của chủ sở hữu đối với tài sản của mình[1]. Theo …