thongtinphapluatdansu.edu.vn
MỘT SỐ RỦI RO PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG KHI PHÁT HÀNH BẢO LÃNH - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. BÙI ĐỨC GIANG – Công ty Luật Audier and Partners vietnam LLC Phát hành bảo lãnh ngân hàng là một nghiệp vụ cấp tín dụng chứa đựng rủi ro, đặc biệt là trong trường hợp ngân hàng phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Ngoài các rủi ro gắn với việc truy đòi số …