thongtinphapluatdansu.edu.vn
GIAO DỊCH BẢO ĐẢM DƯỚI KHÍA CẠNH SO SÁNH LUẬT HỌC - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PGS.TS. LÊ THỊ THU THỦY – Đại học Quốc gia Hà Nội; ĐỖ MINH TUẤN - NCS. Đại học Luật Hà Nội. Chế định các biện pháp bảo đảm (BPBĐ) trong pháp luật Việt Nam kế thừa những giá trị của pháp luật thời kỳ phong kiến và pháp luật của Pháp. Ngày nay, với …