thongtinphapluatdansu.edu.vn
PHÁP LUẬT TƯƠNG TỰ TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LS. TRẦN CÔNG LY TAO – Phó Chủ nhiệm ĐLS.Tp.HCM Cho tới nay, pháp luật thực định về dân sự của Nhà nước ta chưa có quy định vận hành pháp luật tương tự. Vì vậy, việc giải quyết tranh chấp dân sự gặp không ít khó khăn do khiếm khuyết quy định về áp …