thongtinphapluatdansu.edu.vn
TẢN MẠN VỀ LẬP LUẬN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
GS.TS. NGUYỄN ĐỨC DÂN Một nguyên lý sư phạm cho nền giáo dục tiên tiến: cấp cần câu chứ không cho cá. Cái cần câu cấp cho người học là phương pháp độc lập tư duy, đánh giá, phát hiện và giải quyết vấn đề. Trước hết, đó là phương pháp tư duy phản biện …