thongtinphapluatdansu.edu.vn
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM CHẬM CẢI TỔ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NGUYỄN THIỆN TỐNG 1 Tóm tắt Giáo dục đại học Việt Nam đã không đổi mới nhanh chóng để đáp ứng và hỗ trợ kịp thời cho giai đoạn phát triển nhanh về kinh tế xã hội vừa qua. Giáo dục đại học Việt Nam hầu như không phát triển trong thập niên 1980 vì …