thongtinphapluatdansu.edu.vn
BÌNH LUẬN DỰ THẢO 3 LUẬT PHÁ SẢN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LS. TRƯƠNG THANH ĐỨC – Chủ tịch Công ty Luật BASICO, Trọng tài viên VIAC 1. Nhận xét chung: Về cơ bản, Dự luật đã quy định khá chi tiết, rõ ràng các vấn đề liên quan đến phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, khắc phục được những bất cập của Luật hiện hành, …