thongtinphapluatdansu.edu.vn
BÌNH LUẬN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LS. TRƯƠNG THANH ĐỨC – Trọng tài viên VIAC Bình luận Dự thảo Luật Đất đai (Dự thảo 01-2013) theo yêu cầu của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, trong đó có những vấn đề liên quan đến yếu tố nước ngoài. 1. Về quy định liên quan đến nước ngoài (chung): 1.1. Ngoài …