thongtinphapluatdansu.edu.vn
XÂY MỚI THAY VÌ “BẢO DƯỠNG” HIẾN PHÁP - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LS. TrƯƠNG THANH ĐỨC – Trọng tài viên VIAC Hiến pháp là một đạo luật đóng vai trò rường cột của ngôi nhà đất nước, đòi hỏi sự bền vững và chuẩn mực cao nhất. Vì vậy, mỗi lần dựng lại rường cột mới, thì cần mạnh dạn thay đổi cơ bản, mạnh mẽ, tiến …