thongtinphapluatdansu.edu.vn
DI HỌA ĐỐI VỚI QUYỀN THẾ CHẤP NHÀ ĐẤT - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LS. TRƯƠNG THANH ĐỨC – Chủ tịch Công ty Luật BASICO – Trọng tài viên VIAC Với chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong Hiến pháp, từ chỗ pháp luật cấm tiệt việc mua bán, chuyển nhượng và thế chấp đất đai, đến khi cho phép từng phần và mở rộng gần …