thongtinphapluatdansu.edu.vn
BÌNH LUẬN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2008 - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LS. TRƯƠNG THANH ĐỨC – Chủ tịch Công ty Luật BASICO Bài này bình luận một số vấn đề trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Báo cáo về sự cần thiết, mục đích, quan điểm chỉ đạo và định hướng lớn trong việc xây dựng Dự án Luật …