thongtinphapluatdansu.edu.vn
BÌNH LUẬN VỀ CHỦ THỂ QUAN HỆ DÂN SỰ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LS. TRƯƠNG THANH ĐỨC – Công ty Luật BASICO Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định chủ thể quan hệ dân sự gồm có cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác. Hai trong số các chủ thể khác đã được quy định cụ thể là hộ gia đình và tổ hợp tác. …