thongtinphapluatdansu.edu.vn
QUYỀN TỰ DO GIAO KẾT HỢP ĐỒNG Ở VIỆT NAM – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. PHAN THÔNG ANH – Giám đốc công ty Luật Hợp danh Việt Nam Quyền tự do kinh doanh (TDKD) là quyền cơ bản của công dân, của các chủ thể kinh doanh (CTKD), được hầu hết các nước trên thế giới tôn trọng, bảo vệ. Ở Việt Nam, Điều 57 của Hiến pháp 1992 …