thongtinphapluatdansu.edu.vn
CẢI CÁCH TOÀN DIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NHÓM TÁC GIẢ:* Hồ Tú Bảo, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Hữu Dũng, Giáp Văn Dương, Nguyễn Ngọc Giao, Ngô Vĩnh Long, Vĩnh Sính, Nguyễn Minh Thọ, Trần Văn Thọ, Cao Huy Thuần, Nguyễn Văn Tuấn, Hà Dương Tường, Vũ Quang Việt, Phạm Xuân Yêm. A. MỞ ĐẦU Việt Nam chúng ta đang đứng ở đâu …