thongtinphapluatdansu.edu.vn
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: MỘT SỐ ĐÓNG GÓP VÀ TÁC ĐỘNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. LÊ VĂN HINH – Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 1- Đặt vấn đề Sau hơn một thập kỷ phát triển, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam cùng với các thị trường có liên quan đã tạo nên một thị trường tài chính (TTTC) Việt Nam phát triển khá đa dạng. …