thongtinphapluatdansu.edu.vn
GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC VÀ BIỂU HIỆN CỦA NÓ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
MAI XUÂN HỢI Khi phê phán Đuyrinh muốn đưa ra một học thuyết đạo đức vĩnh cửu, bất biến, đúng với mọi thời đại lịch sử và mọi dân tộc, Ph.Ăngghen đã khẳng định: "Xét cho đến cùng, mọi học thuyết về đạo đức đã có từ trước đến nay đều là sản phẩm của …