thongtinphapluatdansu.edu.vn
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TRONG HỢP ĐỒNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TRẦN VIỆT ANH – Công ty Luật TNHH Baker&McKenzie Để thực hiện mục tiêu “Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng theo hướng tôn trọng thoả thuận của các bên giao kết hợp đồng, không trái với đạo đức xã hội, không xâm phạm trật tự công cộng, phù hợp với tập quán, thông lệ …