thongtinphapluatdansu.edu.vn
LUẬT CẠNH TRANH KHÔNG BẢO HỘ LỢI NHUẬN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
GS.TS. NGUYỄN VÂN NAM Sự kiện 06 doanh nghiệp chiếu phim (06 DN) gửi đơn khiếu nại tập thể lên Cục quản lý Cạnh tranh (CQLCT) yêu cầu bảo vệ trước hoạt động kinh doanh được cho là vi phạm Luật Cạnh Tranh (LCT) của công ty Megastar là một sự kiện đáng mừng. Nó …