thongtinphapluatdansu.edu.vn
CẤU TRÚC QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TỪ THẢO – Chuyên gia Luật kinh tế 1. Mô hình quản trị công ty cổ phần (CTCP) Trong Luật doanh nghiệp 1999, qui định về CTCP là phần quy định chặt chẽ nhất, chi tiết nhất. Tuy nhiên, với Luật doanh nghiệp 2005, các quy định này còn cụ thể hơn, chi tiết hơn …